نام دوره طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان)
CISCO
CCNA (200-301) NEW 90
90
90
جمعه ها 9 الی 12
روزهای زوج 17 الی 21
پنج شنبه ها 14 الی 20
27 فروردین
15 اردیبهشت
27 خرداد
1700000
1700000
1700000
( SCOR & FirePower & ISE)CISCO Security Pack 120
120
پنج شنبه ها 14 الی 20
شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
9 اردیبهشت
26 خرداد
3700000
3700000
CCNP Security SCOR 50
50
پنج شنبه ها 14 الی 19
شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
9 اردیبهشت
26 خرداد
1800000
1800000
CISCO FirePower ( SNCF) 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
1 اردیبهشت
18 خرداد
1400000
1400000
CISCO ISE ( SISE) 24
24
پنج شنبه ها 9 الی 14
روزهای زوج 17 الی 20
2 اردیبهشت
12 خرداد
950000
950000
CISCO VPN ( SVPN) 24 جمعه ها 9 الی 14 17 اردیبهشت 950000
(ENCOR) CISCO CCNP EnterPrise 90
90
دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
جمعه ها 14 الی 19
1 اردیبهشت
14 خرداد
2700000
2700000
SDWAN 50
50
جمعه ها 14 الی 20
چهارشنبه ها 17 الی 20
10 اردیبهشت
27 خرداد
2500000
2500000
R & Service ( ENARSI) 60 شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20 24 خرداد 2200000
CISCO DataCenter ( DCCOR ) 80
80
پنج شنبه و جمعه ها 9 الی 15
شنبه و دوشنبه ها 9 الی 14
16 اردیبهشت
11 خرداد
3500000
3500000
Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID) 24 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 27 اردیبهشت 1200000
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (DCACI) 32 روزهای زوج 17 الی 20 19 خرداد 1400000
Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS)-DCSAN 24
24
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 14 الی 19
21 اردیبهشت
20 خرداد
1300000
1300000
Cisco Collaboration Pack
(CLCOR & CLICA )
80
80
جمعه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 21
3 اردیبهشت
25 خرداد
3700000
3700000
CCIE Enterprise Infrastructure 100
100
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 8 الی 14
31 خرداد
16 اردیبهشت
5900000
5900000
Microsoft
Exchange 2019 40
40
جمعه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
20 فروردین
28 اردیبهشت
1500000
1500000
SCCM  50
50
پنج شنبه ها 14 الی 19
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
1 اردیبهشت
29 خرداد
1800000
1800000
SCOM 32 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 15 اردیبهشت 1650000
SharePoint Power User  30 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 28 اردیبهشت 1000000
SharePoint Administration 60 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 18 خرداد 1800000
SharePoint Development 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 11 اردیبهشت 1600000
Skype For Business 50 پنج شنبه 14 الی 20 16 اردیبهشت 1800000
NOC
Solarwinds Pack 50
50
پنج شنبه ها 9 الی 14
جمعه ها 9 الی 14
16 اردیبهشت
7 خرداد
2500000
2500000
Zabbix 60 پنج شنبه ها 9 الی 14 6 خرداد 2100000
CompTIA
Network+ 30 جمعه ها 8 الی 16 17 اردیبهشت 3500000
Security+ 30 دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 3 خرداد 500000
Security+ 24 پنج شنبه ها 9 الی 14 16 اردیبهشت 500000
Storage + 24 چهارشنبه ها 1 الی 20 1 اردیبهشت 400000
Mikrotik
MTCNA –MikroTik Certified Network Associate 30
30
پنج شنبه ها 16 الی 20
دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
1 اردیبهشت
26 خرداد
700000
700000
MTCRE –MikroTik Certified Routing Engineer 16 یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20 28 اردیبهشت 500000
MTCUME –MikroTik Certified User Management Engineer 16
16
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه و جمعه 9 الی 17
26 اردیبهشت
27 خرداد
500000
500000
MTCWE- MikroTik Certified Wireless 16 شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 5 خرداد 500000
MTCINE - MikroTik Certified inter Network Engineer 24
24
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
20 اردیبهشت
23 خرداد
700000
700000
LINUX
Linux LPIC-1 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 16 5 اردیبهشت 1500000
Linux LPIC-2 40 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 27 اردیبهشت 1500000
Pack LPIC 1&2 95
95
پنج شنبه ها 9 الی 14
جمعه ها الی 14
26 فروردین
17 اردیبهشت
2700000
2700000
Cloud Computing
Openstack Administration 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
16 اردیبهشت
11 خرداد
1900000
1900000
Devops
Devops Fundamental 24 جمعه ها 9 الی 14 27 فروردین 1300000
DataCenter
TIA  16 روزهای زوج 17 الی 20 4 اردیبهشت 1000000
BICSI 24 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20  9 خرداد 1200000
CDCP (Certified Data Center Professional) 16 چهارشنبه و پنج شنبه 8 الی 16  19 خرداد 1000000
PACK (TIA+BICSI+CDCP ) 24
24
روزهای زوج 17 الی 20
پنج شنبه ها 8 الی 13
6 اردیبهشت
13 خرداد
1700000
1700000
CDFOM 24  شنبه و دوشنبه 16 الی 20 20 اردیبهشت 2000000
(Certified Data Center Facilities Operations Manager) 24 یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 26 اردیبهشت 2000000
تعمیر و نگهداری دیتاسنتر 24 پنج شنبه ها 9 الی 14 6 خرداد 2100000
CDCS (Certified Data Center Specialist) 24
24
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
شنبه و دوشنبه 16 الی 20
11 اردیبهشت
24 خرداد
2300000
2300000
CDCE (Certified Data Center Expert) 24 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 25 خرداد 2450000

نام دوره طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )
EC-Council
CEHv11 + PWK 60
60
پنج شنبه ها 9 الی 14
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
9 اردیبهشت
8 خرداد
2300000
2300000
PWK 32 جمعه ها 9 الی 14 10 اردیبهشت 1400000
ECSA 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 28 اردیبهشت 1700000
CISA 32
32
چهارشنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه 9 الی 13
1 اردیبهشت
20 خرداد
1600000
1600000
CHFI 40 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
پنج شنبه 9 الی 13
7 اردیبهشت
13 خرداد
1500000
1500000
CAST 614 : Advanced Network Defense 40 شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20 27 اردیبهشت 1600000
CISSP مدیریت امنیت اطلاعات 32
32
دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه ها 9 الی 13
22 اردیبهشت
6 خرداد
1500000
1500000
تشخیص حمله، شکار تهدید و هوش تهدید
Threat Detection, Hunting and Intelligence
40 پنج شنبه ها 9 الی 14 13 خرداد 2300000
SANS
SANS 301 24 پنج شنبه ها 9 الی 14 16 اردیبهشت 1200000
SANS 401 &501 60
60
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه ها 9 الی 14
4 اردیبهشت
27 خرداد
2300000
2300000
CEH v.11 +SANS 504 70
70
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
جمعه ها 9 الی 14
5 اردیبهشت
7 خرداد
2500000
2500000
SANS 550 : Active Defense 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
شنبه و چهارشنبه 17 الی 20
26 فروردین
15 خرداد
2100000
2100000
SANS 504 40
40
پنج شنبه ها 14 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
16 اردیبهشت
18 خرداد
1900000
1900000
SANS 560 40
40
شنبه و چهارشنبه 8 الی 16
جمعه ها 10 الی 14
25 فروردین
17 اردیبهشت
1800000
1800000
SANS 503 :Intrusion Detection In-Depth 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
9 اردیبهشت
11 خرداد
2100000
2100000
SANS 514: Security Strategic Planning 40
40
پنج شنبه ها 14 الی 20
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
1 اردیبهشت
31 خرداد
2000000
2000000
SANS 555 40
40
پنج شنبه ها 14 الی 20
شنبه و چهارشنبه 17 الی 20
9 اردیبهشت
22 خرداد
2100000
2100000
SANS 542 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
2 اردیبهشت
4 خرداد
2100000
2100000
SANS 511: Continuous Monitoring and Security Operations 40
40
پنج شنبه 14 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
1 اردیبهشت
25 خرداد
2100000
2100000
SANS 505 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
جمعه ها 9 الی 14
16 اردیبهشت
28 خرداد
1900000
1900000
SANS 500 : Windows Forensic Analysis 40
40
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
30 فروردین
4 خرداد
2100000
2100000
SANS 642 40
40
شنبه و چهارشنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 14 الی 20
4 اردیبهشت
13 خرداد
2300000
2300000
SANS 566 32
32
پنج شنبه ها 9 الی 14
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
2 اردیبهشت
8 خرداد
1900000
1900000
SANS 512 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
16 اردیبهشت
18 خرداد
1900000
1900000
SANS 572 40 پنج شنبه ها 9 الی 14 9 اردیبهشت 1900000
SANS sec 410
امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی
ICS/SCADA Security Essentials
32 شنبه و چهارشنبه 17 الی 20 11 اردیبهشت 1950000
SOC
Splunk Fundamentals 16 یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 19 اردیبهشت 1200000
ArcSight 16
16
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 14 الی 20
4 اردیبهشت
13 خرداد
1300000
1300000
Threat Detection With Splunk
دوره تشخیص تهدیدات با اسپلانک
40
40
پنج شنبه ها 14 الی 19
شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
9 اردیبهشت
12 خرداد
2300000
2300000
Fortinet
FotriGate Pack (NSE 4 & 7 & Analyzer ) 50
50
پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
16 اردیبهشت
4 خرداد
2500000
2500000
FotriWeb 45
45
پنج شنبه ها 9 الی 14
شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
2 اردیبهشت
5 خرداد
2300000
2300000
F5
F5 Big-IP (Admin&tshoot , LTM , ASM) + WorkShop 120
120
پنج شنبه ها 8 الی 14
دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
16 اردیبهشت
10 خرداد
5700000
5700000
F5 Big-IP (AFM , DNS , CGN) + WorkShop 110
110
پنج شنبه ها 8 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
27 خرداد
2 خرداد
5300000
5300000
Juniper
 Juniper Network Certified  Associate Security (JNCIA-SEC) 40
40
جمعه ها 9 الی 14
شنبه و دوشنبه 17 الی 20
17 اردیبهشت
24 خرداد
1800000
1800000
Pack (JNCIA-SEC)+ (JNCIP-SEC) 80
80
پنج شنبه ها 14 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
1 اردیبهشت
25 خرداد
3200000
3200000
Juniper Networks Certified Professional Security (JNCIP-SEC) 40 دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 19 خرداد 1800000

نام دوره طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )
Virtualization
VMware vSphere 6.7 (ICM) 40
40
پنج شنبه ها 9 الی 14
جمعه ها 9 الی 14
26 فروردین
19 اردیبهشت
1700000
1700000
VMware vSphere 6.7 Optimize & Scale 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 9 الی 14
6 اردیبهشت
27 خرداد
1700000
1700000
Pack VMware ( ICM & OS ) v 6.7 65 پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
26 فروردین
12 اردیبهشت
2500000
2500000
Pack (VMware Horizen View & Advanced VDI) 60 جمعه ها 9 الی 14
دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20
3 اردیبهشت
20خرداد
2500000
2500000
VMware Horizen View 7.12 40 پنج شنبه ها 14 الی 19
دوشنبه ها 17 الی 20
1 اردیبهشت
20 اردیبهشت
2100000
2700000
VMware SRM 40 دوشنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه ها 14 الی 19
20 اردیبهشت
13 خرداد
2700000
2700000
VMware NSX 40 شنبه ها 17 الی 20
پنج شنبه ها 14 الی 20
28 فروردین
1 اردیبهشت
2300000
2300000
VMware NSX-T 60 پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
16 اردیبهشت
11 خرداد
2900000
2900000
Vmware VSAN v.7 20 پنج شنبه و جمعه 9 الی 17
سه شنبه ها 17 الی 20
9 اردیبهشت
11 خرداد
1400000
1400000
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop 32 جمعه ها 9 الی 14 1 اردیبهشت 2100000
VMware Security 35 پنج شنبه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
16 اردیبهشت
25 خرداد
1900000
1900000
VMware vRealize Operation Manager 40 پنج شنبه 9 الی 13
دوشنبه ها 17 الی 20
1 اردیبهشت
10 خرداد
2500000
2500000
VMware vRealize Automation 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20
جمعه ها 14 الی 19
4 اردیبهشت
14 خرداد
2500000
2500000
VMware vSphere Design 40 جمعه ها 9 الی 14 1 اردیبهشت 2500000
VMware Cloud Automation Design Deploy 40 پنج شنبه 9 الی 13 6 خرداد 2500000

نام دوره طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )
EMC
EMC Information Storage and Management 30
30
جمعه ها 9 الی 14
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
10 اردیبهشت
17 خرداد
1500000
1500000
DELL EMC Unity Deep Dive 40
40
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
جمعه ها 9 الی 14
20 اردیبهشت
28 خرداد
2000000
2000000
Pack EMC (ISM & Unity) 70
70
جمعه ها 9 الی 14
شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20
10 اردیبهشت
17 خرداد
3500000
3500000
DELL EMC Data Domain 32
32
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
پنج شنبه ها 8 الی 14
29 فروردین
20 خرداد
2000000
2000000
DELL EMC Recover Point Management 32 پنج شنبه ها 9 الی 14 19 اردیبهشت 2000000
EMC SAN Storage 32 جمعه ها 9 الی 13 10 اردیبهشت 1700000
HPE
Bullding HPE Hybrid IT Solutions 24
24
پنج شنبه ها 9 الی 14
دوشنبه و چهارشنبه 9 الی 17
16 اردیبهشت
10 خرداد
1100000
1100000
Bullding HPE Hybrid IT Solutions 24
24
جمعه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
20 فروردین
28 اردیبهشت
1100000
1100000
Implementing Enterprise Backup & Recovery Solutions 32 یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20 26 اردیبهشت 1500000
HPE Accelerated SAN Essentials 24 دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 8 اردیبهشت 1100000
Managing HPE 3PAR StoreServ I & II 40 پنج شنبه ها 14 الی 19 16 اردیبهشت 2500000
Backup Solution
Veeam Backup 24
24
جمعه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه
10 اردیبهشت
23 خرداد
1500000
1500000
Net Backup Administration 40 پنج شنبه ها 9 الی 14 16 اردیبهشت 3000000
Net Backup Advanced 30 دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 6 اردیبهشت 3000000

  طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )
DataBase
SQL Server Administration 40
40
چهارشنبه ها 8 الی 16
جمعه ها 9 الی 14
15 اردیبهشت
21 خرداد
1400000
1400000
SQL Server Performance Tuning 40
40
شنبه و دوشنبه 16 الی 20
دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20
18 اردیبهشت
12 خرداد
1500000
1500000
Oracle SQL & PL/SQL 40 پنج شنبه 14 الی 18 6 خرداد 1400000
SQL Server Design and Development 40 یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20 28 اردیبهشت 1400000
Microsoft Business Intelligence 50 شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1 خرداد 1700000
NoSQL DataBase 50 شنبه و دوشنبه ها 17 الی 20 10 خرداد 1700000
Big Data Workshop 16
16
سه شنبه و چهارشنبه 9 الی 17
یکشنبه و دوشنبه 17 الی 20
28 اردیبهشت
23 خرداد
800000
800000
Python for Data Mining 32 روزهای زوج 17 الی 20 1 اردیبهشت 1300000
Big Data 40
40
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی
20
چهارشنبه ها 8 الی 14
5 اردیبهشت
19 خرداد
1700000
1700000

نام دوره طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )
Telecom
شبکه های موبایل( 2G+3G+4G+5G ) 32 جمعه ها 9 الی 14 27 فروردین 1700000
نسل پنجم شبکه های موبایلG 5 24
24
پنج شنیه ها 9 الی 14
یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20
1 اردیبهشت
18 خرداد
1300000
1300000
ATOLL 24 پنج شنبه ها 14 الی 20 6 خرداد 1500000
اصول ارتباطات رادیویی
(Introduction to Radio Concepts)
2 روزه چهارشنبه و پنج شنبه 9 الی 13 1 اردیبهشت 900000
اصول ارتباطات ماهواره ای 3 روزه سه شنبه الی پنج شنبه 8 الی 16 4 خرداد 1500000
IOT
( مقدماتی)IOTآشنایی با اینترنت اشیا 16 پنج شنبه و جمعه 9 الی 17 1 اردیبهشت 7.000.000
راه اندازی پروتکل های ارتباطی اینترنت اشیا (پیشرفته) 24
24
سه شنبه ها 16 الی 20
یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20
28 اردیبهشت
18 خرداد
9.900.000
9.900.000
IOT PenTest 16 پنج شنبه و جمعه 9 الی 17 6 خرداد 15.000.0000

عنوان دوره (حضوری، آنلاین، آنلاین به همراه لابراتور ، آفلاین و WORKSHOP)   طول دوره زمان برگزاری تاريخ شروع شهريه(تومان )  
IT Management مقدماتی تا پیشرفته
ISMS ( تشریح الزامات+ ممیزی داخلی)
32 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 21 فروردین 1300000
32 پنج شنبه ها 9 الی 13 16 اردیبهشت 1300000
32 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 11 خرداد 1300000
مدیریت اجرایی
ITIL Foundation v.4
20 روزهای زوج 17 الی 20 30 فروردین 1000000
20 پنج شنبه ها 8 الی 13 16 اردیبهشت 1000000
20 شنبه و چهارشنبه ها 17 الی 20 8 خرداد 1000000
مدیریت پروژه PMBOK 40 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 11 اردیبهشت 1400000
مدیریت پروژه PRINCE 2 20 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 3 خرداد 1400000
Cobit 5.0 Foundation 24 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 12 اردیبهشت 1000000
ITPM 24 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 25 اردیبهشت 1000000
Professional Scrum Master 16 یکشنبه و دوشنبه 8 الی 14 26 اردیبهشت 850000
پنج شنبه 8 الی 12 6 خرداد 850000
دوره مالک محصول اسکرام
Professional Scrum Product Owner
16 روز پنج شنبه و جمعه 8 الی 14 16 اردیبهشت 850000
پنج شنبه 13 الی 17 20 خرداد 850000
مدیریت پروژه اسکرام (ویژه برنامه نویسان) SCRUM 24 روزهای زوج 17 الی 20 5 خرداد 850000
مدیریت پروژه با چارچوب AGILE و متدولوژی SCRUM 30 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 27اردیبهشت 1000000