دسته بندی دورهعنوان دورهطول دورهتاريخ برگزاریتاريخ شروعشهريه (تومان)ثبت نام
CompTIANetwork+24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه ساعت 8 الی 161400/01/04200000ثبت نام
VMwareVMware VCP140 (5 روز )شنبه الی چهارشنبه - ساعت 8 الی 161400/01/071100000ثبت نام
LPICLPIC 140 (5 روز )شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 161400/01/071100000ثبت نام
CloudDevops Fundamentals24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه ساعت 8 الی 161400/01/041300000ثبت نام
HPEHPE Server Solution ATP & ASE Bundle24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه ساعت 8 الی 161400/01/04900000ثبت نام
CiscoSD-WAN40 (5 روز )یکشنبه الی پنج شنبه ساعت 8 الی 161400/01/081900000ثبت نام
FortinetFortiWeb40 (5 روز )دوشنبه الی شنبه
ساعت 8 الی 16
1400/01/031700000ثبت نام
F5 ( F5 Big-IP (Admin&tshoot , LTM60 ( 3+4 روز)چهارشنبه الی جمعه
یکشنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 16
1400/01/06
1400/01/08
2700000ثبت نام
Data CenterTIA +BICSI+ CDCP24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه ساعت 8 الی 161400/01/041000000ثبت نام
WEBدوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UIUX)32 (4 روز)چهارشنبه الی شنبه ساعت 8 الی 161400/01/04950000ثبت نام
SecurityISMS مقدماتی - پیشرفته (تشریح الزامات +ممیزی داخلی)24 (3 روز)چهارشنبه الی جمعه ساعت 8 الی 161400/01/04750000ثبت نام
PentestSANS SEC 54240 (5 روز)چهارشنبه الی یکشنبه
8 الی 16
1400/01/042000000ثبت نام