عنوان دورهطول دورهزمان برگزاریتاريخ شروعشهريه (تومان)ثبت‌نام
TIA +BICSI+ CDCP20روزهای زوج 17 الی 2016 مهرماه15.000.000ثبت نام
EMC Unity40شنبه و دوشنبه 17 الی 2021 مهرماه2000000پیش ثبت نام
Sans 54240یکشنبه 17 الی 2027 مهرماه1900000ثبت نام
Sans 56632پنج شنبه ها 10 الی 1310 مهرماه1700000ثبت نام
CCIE Enterprise Infrastructure100دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 2014مهرماه4900000ثبت نام
CCNP Enterprise Infrastructure90دوشنبه و چهارشنبه18 الی 2114 مهرماه2500000ثبت نام
F5 (Administering and Troubleshooting +LTM +ASM) + Workshop120پنج شنبه 8:30 الی 14:3024 مهرماه7500000پیش ثبت نام
Sans 50340پنج شنبه ها 14 الی 1810 مهرماه1900000ثبت نام
SD-WAN50جمعه ها 15 الی 1911 مهرماه2100000ثبت نام
FortiWeb45پنج شنبه ها 9 الی 14 10 مهرماه2100000پیش ثبت نام
Sans 51440شنبه و دوشنبه ها 17 الی 2014 مهرماه1800000ثبت نام
Splunk40دوشنبه :17:30 الی 2028 مهرماه2100000ثبت نام
ITIL 16روزهای زوج 17 الی 2021 مهرماه700000ثبت نام
CCNP Security Pack
( SCOR & FirePower & ISE )
120جمعه ها 9 الی 1425مهرماه3700000پیش ثبت نام
Sans 55540پنج شنبه ها 15 الی 1820 شهریورماه1900000ثبت نام
Microsoft Power BI Desktop40شنبه و دوشنبه 17 الی 2014 مهرماه1700000ثبت نام
ISMS24شنبه و سه شنبه 17 الی 2015 مهرماه950000پیش ثبت نام
Exchange 40جمعه ها 16 الی 1924 مهرماه1500000ثبت نام
CEH+ SANS 50470جمعه ها 10 الی 1425مهرماه2300000ثبت نام
VMware Horizon View v7.1260یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2013 مهرماه2600000ثبت نام
FortiGate40یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2029 مهرماه1900000پیش ثبت نام
Pack LPIC 1 & LPIC 270یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2122 مهرماه2300000پیش ثبت نام
Veritas NetBackup Administration40پنج شنبه 9 الی 1424 مهرماه3000000ثبت نام
5G32پنج شنبه 15 الی 1910 مهرماه1400000ثبت نام
VMware Security30پنج شنبه 10 الی 1310 مهرماه1600000ثبت نام
دوره پیاده سازی امنیت در لایه های شبکه130پنج شنبه 15 الی 203 مهرماه39.500.000