عنوان دورهطول دورهزمان برگزاریتاريخ شروعشهريه (تومان)ثبت‌نام
CCNA (200-301) NEW90پنج شنبه 14 الی 1927 آذر1700000
CEH + PWK 60یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2025 آذر2300000
CEH + PWK 60پنج شنبه و جمعه 9 الی1627 آذر2300000
CCIE Enterprise Infrastructure100شنبه و دوشنبه 15 الی 2010 آذر5900000
TIA +BICSI+ CDCP24روزهای زوج 17 الی 20 22 آذر1500000
SD -WAN50یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2030 آذر2500000
CCNP Enterprise Infrastructure90دوشنبه 16 الی 2010 آذر2500000
CCNP Security Pack
( SCOR & FirePower & ISE )
120پنج شنبه 9 الی 1427 آذر3700000
CISCO DataCenter ( DCCOR )80یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 2018 اذر2850000
دوره تشخیص تهدیدات با اسپلانک
Threat Detection With Splunk
40شنبه ها 17 الی 2022 آذر2100000
دوره پیاده سازی امنیت در لایه های شبکه130روزهای زوج 17 الی 2024 آذر3950000
Pack EMC (ISM &Unity)70جمعه ها 10 الی 1414 آذر3500000
EMC Unity40یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2011 آذر2000000پیش ثبت نام
F5 (Administering and Troubleshooting +LTM +ASM) + Workshop120پنج شنبه 8:30 الی 14:306 آذر8950000پیش ثبت نام
ITIL 16روزهای زوج 17 الی 2010 آذر700000پیش ثبت نام
Microsoft Power BI Desktop40یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 2016 آذر1700000پیش ثبت نام
Microsoft Power BI Desktop40پنج شنبه ها 9 الی 1320 آذر1700000
ISMS24دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 2010 آذر950000پیش ثبت نام
CISM40پنج شنبه 10 الی 1420 آذر1600000
Exchange 40 پنج شنبه ها 9 الی 1427 آذر1700000پیش ثبت نام
SCCM & SCOM70شنبه و دوشنبه ها 17 الی 2029 آذر2900000
VMware NSX40یکشنبه وسه شنبه ها 17 الی 2018 آذر2500000پیش ثبت نام
VMware NSX - T65پنج شنبه ها 14 الی 1920 آذر2900000پیش ثبت نام
Pack VMware ( VCP 1&2)60پنج شنبه ها 9 الی 1420 اذر2600000پیش ثبت نام
FortiGate50جمعه ها 9 الی 1421 آذر2300000پیش ثبت نام
Pack LPIC 1 & LPIC 270یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 2023 آذر2300000پیش ثبت نام
Veritas NetBackup Administration40پنج شنبه ها 8 الی 126 اذر3000000پیش ثبت نام
Openstack Administration40دوشنبه و چهار شنبه ها 17 الی 2019 اذر1900000پیش ثبت نام
5G24پنج شنبه 9 الی 1413 آذر1400000پیش ثبت نام
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UIUX)32یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 2018 آذر1300000پیش ثبت نام
Sans SEC 54240یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 2030 آذر1900000
Sans SEC 64240دوشنبه و چهارشنبه ها 17 الی 2026 آذر2000000
Sans SEC 55540چهارشنبه ها 15 الی 1912 آذر1900000
Sans SEC 51440شنبه و دوشنبه ها 17 الی 2022 آذر1900000
Sans SEC 50440شنبه و دوشنبه ها 10 الی 1424 آذر1800000
Sans SEC 56632پنج شنبه ها 10 الی 1320 آذر1700000
Sans SEC 51440پنج شنبه ها 8:30 الی 1327 آذر1900000
Solarwinds Pack50پنج شنبه 9 الی 1427 آذر2500000
برنامه نویسی پایتون ( مقدماتی + پیشرفته)50 پنج شنبه ها 9 الی 1420 آذر1800000
SQL Server Performance Tuningجمعه ها 9 الی 1421 آذر1500000