عنوان دورهطول دورهزمان برگزاریتاريخ شروعشهريه (تومان)
CCNA NEW90یکشنبه و سه شنبه 17 الی 205 مرداد1700000
CCIE Enterprise Infrastructure100روزهای فرد 18 الی 2014مرداد5900000
TIA +BICSI+ CDCP20دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 201 مرداد900000
CCNP Enterprise Infrastructure90روزهای زوج 17 الی 2115 مرداد2500000
CCNP Security Pack
( SCOR & FirePower & ISE )
100پنج شنبه ها 16 الی 2023 مرداد3300000
Splunk40یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2021 مرداد2000000
VMware Horizon View40یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2028 مرداد1900000
Pack VM60پنج شنبه 10 الی 1416 مرداد2000000
LPIC 1 & 280یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2028 مرداد2300000
ISMS24شنبه و سه شنبه ها 16 الی 1924 تیرماه950000
ITIL16روزهای زوج 17 الی 2022 مرداد700000
SD-WAN50جمعه ها 15 الی 1917 مرداد2500000
Exchange40جمعه ها 16 الی 1924 مرداد1400000
CEH+ Kali50پنج شنبه ها 10 الی 145 تیر1500000
Sans 50340پنج شنبه ها 10 الی 138 خرداد1600000
Sans 54240پنج شنبه و جمعه 9 الی 1322 خرداد1600000
Sans 55540پنج شنبه ها 15 الی 1822 خرداد1600000
Sans 51440شنبه و دوشنبه ها 17 الی 2026 خرداد1600000
Sans 56632پنج شنبه ها 10 الی 1322 خرداد1500000
Fortigate40پنج شنبه 15 الی 1822 خرداد1900000
FortiWeb32جمعه ها 9 الی 1317 مرداد1200000
VMware Security30پنج شنبه 10 الی 1329 خرداد1600000
Microsoft Power BI Desktop40شنبه و دوشنبه 17 الی 2023 مرداد1950000
Pack (2G+3G+4G+5G)24روزهای زوج 17 الی 2030 تیر1000000