عنوان دورهطول دورهزمان برگزاریتاريخ شروعشهريه (تومان)
CCIE Enterprise Infrastructure100روزهای فرد 18 الی 2020 خرداد5900000
TIA +BICSI+ CDCP20دوشنبه و چهار شنبه 17 الی 2019 خرداد900000
CCNP Enterprise Infrastructure90روزهای زوج 17 الی 2117 خرداد2500000
CCNP Security Pack100پنج شنبه ها 16 الی 2022 خرداد3300000
( SCOR & FirePower & ISE )100پنج شنبه ها 16 الی 2022 خرداد3300000
Splunk40روزهای زوج 17 الی 209 تیر2000000
VMware NSX40یکشنبه و سه شنبه 10 الی 1320 خرداد1900000
Pack VM60شنبه و دوشنبه 9 الی 1331 خرداد2000000
LPIC 1 & 280یکشنبه و سه شنبه 17 الی 2015 خرداد2300000
ISMS24پنج شنبه ها 10 الی 1422 خرداد950000
ITIL16روزهای زوج 17 الی 2017 خرداد700000
SD-WAN50پنج شنبه ها 12 الی 1622 خرداد2500000
Exchange40جمعه ها 16 الی 1923 خرداد1400000
CEH+ Kali50پنج شنبه ها 10 الی 135 تیر1500000
Sans 50340پنج شنبه ها 10 الی 138 خرداد1600000
Sans 54240پنج شنبه و جمعه 9 الی 1322 خرداد1600000
Sans 55540پنج شنبه ها 15 الی 1822 خرداد1600000
Sans 51440شنبه و دوشنبه ها 17 الی 2026 خرداد1600000
Sans 56632پنج شنبه ها 10 الی 1322 خرداد1500000
Fortigate40پنج شنبه 15 الی 1822 خرداد1900000
FortiWeb32جمعه ها 11 الی 1322 خرداد1200000
VMware Security30پنج شنبه 10 الی 1329 خرداد1600000
Microsoft Power BI Desktop40شنبه و دوشنبه 17 الی 206 مرداد1950000
Pack (2G+3G+4G+5G)24روزهای زوج 17 الی 2012 خرداد1000000