مدیریت پروژه به زبان ساده (ویژه مدیران غیر مدیر پروژه) آخرین ویرایش 2023

سطح دوره: مقدماتی تا متوسط (بدون پیش نیاز) مدت زمان دوره: 16 ساعت (دو روز کارگاه بصورت بوت کمک 4…

تماس با ما