T-SQL

شرح دوره یکی از رویکردهای اصلی این دوره آموزشی، تمرکز بر اهمیت رعایت استانداردهای کوئری نویسی است. شاید با طراحی…

0
مشاهده تقویم آموزشی

SQL Server Design and Querying

شرح دوره آموزش SQL Server Design and Querying پیش نیاز دوره – مخاطبین دوره کارشناسان و مدیران بانک های اطلاعاتی…

0
مشاهده تقویم آموزشی

SQL Server 2019 Administration

شرح دوره آموزش SQL Server 2019 Administration پیش نیاز دوره SQL Server Design and Querying مخاطبین دوره کارشناسان و مدیران بانک…

0
مشاهده تقویم آموزشی

SQL for Programing

شرح دوره آموزش SQL for Programing پیش نیاز دوره دوره آموزش کوئری نویسی در SQL Server مخاطبین دوره 1 –…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Business Intelligence 2019

شرح دوره این دوره برای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) و توسعه دهندگان انبار داده است که راهکارهای کسب و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Performance & Tuning SQL Server

شرح دوره واقعیت این است که تمامی سیستم ها در ابتدای کار به خوبی کار می کنند و همه از…

0
مشاهده تقویم آموزشی