مهندسی شبکه

شرح دوره گسترش سیستم هاي تحت شبکه و اینترنت، کنترل، مدیریت شبکه هاي کامپیوتري پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر،…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Information Technology Organizational Skills

شرح دوره همراستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی استفاده از فناوري اطلاعات در…

0
مشاهده تقویم آموزشی

معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

شرح دوره هم راستا نمودن فناوري اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی پیشنیاز دوره حداقل مدرک…

0
مشاهده تقویم آموزشی

مدیریت فرایندهای سازمانی

شرح دوره بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس…

0
مشاهده تقویم آموزشی

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

شرح دوره استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات پیشنیاز دوره حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری…

0
مشاهده تقویم آموزشی

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

شرح دوره اهداف کلی آموزش کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات و برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطلاعات پیشنیاز دوره حداقل مدرک…

0
مشاهده تقویم آموزشی

مدیریت امنیت اطلاعات

شرح دوره اهداف کلی آموزش: فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه   پیشنیاز دوره…

0
مشاهده تقویم آموزشی

رایانش ابری

شرح دوره اهداف کلی آموزش: فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه مخاطبین دوره مدیران…

0
مشاهده تقویم آموزشی

دولت الکترونیک

شرح دوره اهداف کلی آموزش: استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مخاطبین دوره معاونین وزارتخانه…

0
مشاهده تقویم آموزشی

حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار)

شرح دوره اهداف کلی آموزش: استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات مخاطبین دوره مدیران و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

تحلیل و طراحی سیستم

شرح دوره اهداف کلی آموزش تحلیل و طراحی سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژي هاي مطرح توسعه سیستم مخاطبین دوره…

0
مشاهده تقویم آموزشی