دوره آموزش CCNP Data Center DCCOR 350-601

با گذراندن دوره CCNP Data Center DCCOR 350-601 مرکز داده مهارت‌های خود را ثابت کنید. دستیابی به گواهینامه CCNP Data Center مهارت‌های شما را برای ایجاد راه‌حل‌های مرکز داده اثبات می‌کند. برای به دست آوردن گواهینامه CCNP مرکز داده دو امتحان را باید بگذرانید:
1. اینکه فناوری‌های مرکز داده اصلی Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR)
2. یک آزمون از مجموعه آزمون‌های متمرکز بر مرکز داده را به انتخاب شما:

  • 300-610 DCID Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID)
  • 300-615 DCIT Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure (DCIT)
  • 300-620 DCACI Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (DCACI)
  • 300-625 DCSAN Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS)
  • 300-635 DCAUTO Implementing Automation for Cisco Data Center Solutions (DCAUI)
5,700,000 تومان

دوره آموزش Cisco SD-WAN

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

4,500,000 تومان

دوره آموزش Cisco Nexus 7000 SwitchesQOS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco QOS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNP Route

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNP Switch

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش CCNP Cloud

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) v1.0

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco IWAN

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNA Data Center

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNA Wireless

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNP wireless

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNA Security

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش Cisco CCNP Security

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش CCNP Wireless Security

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما