CTIA® – Certified TIA-942 Internal Auditor

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CTDC– Certified TIA-942 Design Consultant

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CITP – Certified IT Professional

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDRP – Certified Data Centre Risk Professional

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDMS – Certified Data Centre Migration Specialist

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDFOM – Certified Data Centre Facilities Operations Manager

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDCS – Certified Data Centre Specialist

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره ندارد پیش نیاز دوره CDCP مخاطبین دوره کارشناسان زیرساخت مرکز داده،مدیران زیرساخت مرکز داده، طراحان مرکز داده مزایای…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDCP – Certified Data Centre Professional

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

CDCE – Certified Data Centre Expert

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره CDCE – Certified Data Centre Expert CDCE is the premier certification for data centre professionals in the data…

0
مشاهده تقویم آموزشی