دوره SANS SEC 580

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,800,000 تومان

دوره SANS FOR 518

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 48

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 450

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS FOR 610

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
2,500,000 تومان

دوره SANS FOR 500

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,800,000 تومان

دوره SANS SEC 699

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,800,000 تومان

دوره SANS SEC 573

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,800,000 تومان

دوره SANS SEC 562

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 588

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 617

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 575

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 504

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان

دوره SANS SEC 401

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,500,000 تومان

دوره SANS FOR 578

دوره های شرکت SANS در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و کاملا عملی برگزار می شود.

0
1,700,000 تومان