آموزش دوره MVC

پیشنیاز :

C#, Sql Server, Web Programmer Fundamental

  • شناخت و ساختار MVC
  • کنترلر ها و Action Method ها
  • مسیریابی
  • View و موتور Razor
  • Layout
  • View Component & Partial view
  • Area
  • Entity Framework
  • چارچوب Razor
  • Identity
تماس با ما