دوره پیشرفته ITIL Strategist Direct, Plan & Improve

ITIL Strategist Direct, Plan & Improve

 

سرفصل ها :

  • آشنایی با مفاهیم کلیدی
  • هدایت و کنترل
  • حاکمیت، ریسک و انطباق
  • بهبود مداوم
  • مدیریت تغییر سازمانی و بهبود
  • اندازه گیری و گزارش دهی
  • جریان های ارزش و روش ها

 

 

مدت زمان دوره: 16 ساعت

پیش نیاز: دوره مقدماتی

تماس با ما