دوره آموزش SANS SEC 504

دوره SANS 504 می گوید، اینترنت مملو از ابزارهای قدرتمند هک می باشد که  افراد با افکار مخرب است که از آنها بسیار استفاده می کنید. اگر سازمان شما یک اتصال اینترنتی یا یک یا دو کارمند ناراضی داشته باشد  سیستم های رایانه ای شما قطعا مورد حمله قرار می گیرند. دوره SANS 504  تاکید می کند که مهاجمان  سیستم های شما را هدف قرار می دهند. شما به عنوان یک مدیر یا کارشناس شبکه یا امنیت ، ضروری است که ما این ابزارها و تکنیک های هک را یاد بگیرد که این فقط با دوره SANS 504 امکان پذیر است. دوره SANS 504  شما را قادر می سازد تا با استفاده دقیق تاکتیکها و راهکارهای آنها را بشناسید،وتجارب مفیدی در یافتن آسیب پذیری های امنیتی و کشف مزاحمت ها، کسب کنید . دوره SANS 504   یک برنامه جامع رسیدگی به حوادث را برای شما فراهم می کند.

3,000,000 تومان