دوران آکادمی

برگزاری دوره های تخصصی شبکه، امنیت شبکه و...

آکادمی دوران

مدرس

بیش از 200

نفر ساعت آموزش

بیش از 400 هزار

دوره برگزار شده

بیش از 1500

دانشجو

بیش از 18000

برندهای برتر

بلاگ

تحریریه آکادمی دوران